ผู้ที่ถูกกำหนดให้เข้ากองประจำการ
 

          ชายไทยที่ถูกกำหนดให้เข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกแผนก ที่ได้รับ "หมายนัดเข้ารับราชการทหาร" (แบบ สด.๔๐) ให้ไปรายงาน ตัว เพื่อเข้ารับราชการทหาร เป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตาม เวลา และสถานที่ ที่ระบุในหมายนัดนั้น

ทหารกองประจำการจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวรวมกันไม่เกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.๖  หรือเทียบเท่า มีโควตาสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  ได้ถึงร้อยละ ๔๐ ของจำนวนที่นั่งการศึกษา ทหารเรือ และทหารอากาศ ตามที่กำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๙, สำนักงานสัสดีทุกแห่ง หรือ

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ กองการสัสดี