ความคืบหน้าโครงการ/แผนงาน ด้านการพัฒนาปรับปรุงกิจการสายงานสัสดี ๑๔ โครงการ/แผนงาน
งานด้านกำลังพล  (๗ โครงการ/แผนงาน) ปรับปรุงเมื่อ ๓๐ พ.ย. ๕๘

๑. โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลสายงานสัสดี  (น.)
ผลความคืบหน้า ยังคงเดิมเช่นเดียวกับเดือนที่แล้ว กล่าวคือ
        - ขอรับการสนับสนุนการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กรณีเร่งด่วน) จำนวน ๘๐ อัตรา
        *** ทบ. ได้อนุมัติให้สอบคัดเลือก จำนวน ๘๐ อัตรา แล้ว
        - ขอรับการสนับสนุนการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวนปีละ ๑๘๐ อัตรา
        *** รอวงรอบการพิจารณา จาก ทบ. ซึ่งจะเชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม ฯ เพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป

๒. แผนงานการปรับอัตราบรรจุในตำแหน่งสัสดีอำเภอ ชั้น ๒ (อัตราโครง) เป็น อัตรา พ.ต. ทั้งหมด
ผลความคืบหน้า ยังคงเดิมเช่นเดียวกับเดือนที่แล้ว กล่าวคือ
        สืบเนื่องจากการประชุมที่ ทบ. เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๕๘ ที่ผ่านมา ยก.ทบ. ได้เชิญผู้แทนหน่วย นรด. (พ.อ.สมพล ปะละไทย เป็นผู้แทนหน่วย) ไปประชุมที่ ยก.ทบ.  ที่ประชุมเสนอให้ พิจารณาจัดตั้ง อ.เวียงเก่า จว.ข.ก. และ อ.กัลยานิวัฒนา จว.ช.ม. ก่อน เพราะง่ายกว่า เสร็จแล้วจึงจะมาพิจารณาในส่วนอีก ๑๙๙ อำเภอ ที่จะปรับฐานะเป็น อัตรา พ.ต. และล่าสุด เมื่อ 3 พ.ย. 58 แผนกฯ ได้ประสานกับ พ.อ.พงษ์ศักด์ ฯ ผอ.กนผ.ยก.ทบ. เพื่อขอทราบแนวทางและความก้าวหน้า ได้แจ้งว่า ยก.ทบ. อาจจะไม่เชิญประชุมแต่ต้องการทราบข้อมูลที่ผู้แทน สด.จว.ข.ก. ชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนั้นว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เคยรายงานขอจัดตั้ง อ.เวียงเก่า จว.ข.ก. ไปถึงกระทรวงกลาโหมแล้ว จึงอยากจะขอดูข้อมูลในเรื่องนั้นว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือมีสาระที่สำคัญอย่างไร เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องจัดการประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เลยหรือไม่ ปัจจุบัน แผนก ฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประสานและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อผลในการพิจารณาจัดตั้งและปรับฐานะ 199 อำเภอ ที่ยังคงรอการพิจารณาอยู่ให้แล้วเสร็จต่อไป
       
๓. แผนงานการปรับอัตราบรรจุตำแหน่งสัสดีจังหวัด จาก อัตรา พ.อ. เป็น อัตรา พ.อ.(พ.)
ความคืบหน้า อยู่ในระหว่างแผนก ฯ กำลังตั้งเรื่อง เพื่อนำเรียนขออนุมัติ ฯ แจ้ง ทบ. ต่อไป

๔. แผนงานการปรับปรุงองค์กรสายงานสัสดี (แผนกสรรพกำลัง ทภ.) โดยขอปรับปรุงแก้ไขอัตราตำแหน่ง น.สรรพกำลัง ทภ. จาก อัตรา พ.อ. เป็น อัตรา พ.อ. (พ.)
ความคืบหน้า อยู่ในระหว่างนำเรียนผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อ เสนอ ทบ. ต่อไป

๕. แผนงานการปรับปรุงองค์กรสายงานสัสดี จาก กองการสัสดี (อัตรา พ.อ.(พ.)) เป็น สำนักการสัสดี (อัตรา พล.ต.)
ความคืบหน้า
        *** ส่ง ทบ.(ผ่าน ยก.ทบ.) แล้ว เมื่อ ๒๕ พ.ย. ๕๘ ตามหนังสือ กกพ.นรด. ลับ ที่ กห ๐๔๖๒.๑๑/๑๒๒๘ ลง ๒๐ พ.ย. ๕๘

๖. แผนงานการพัฒนานายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี (ระดับผู้บริหาร)
ความคืบหน้า 
        *** ล่าสุด ได้รับการประสานจาก พ.อ.สุริยน ฯ รร.กสร.ศสร. แจ้งว่า หลังจากที่ได้เสนอเรื่องไปที่ ยศ.ทบ. เพื่อพิจารณาแล้ว ยศ.ทบ. ได้ส่งเรื่องกลับขอให้ รร.กสร.ศสร. พิจารณาทบทวนและเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และ รร.กสร.ศสร. ยังไม่เคยมีมาก่อน ซึ่ง รร.กสร.ศสร.จะได้พิจารณาและประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป

๗. แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกิจการสัสดี
ความคืบหน้า
        *** ความคืบหน้า คงเดิม อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของ กกม.นรด.ในการปรับงบประมาณบางส่วนที่ได้รับจากงบประมาณโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองและงบเรียกเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

งานด้านการส่งกำลังบำรุง (๗ โครงการ/แผนงาน) ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘

๘. โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนเพื่อใช้ในงานราชการ
        นรด. ได้เสนอโครงการจัดหา รยบ.ปกติขนาดเล็ก จำนวน ๗๖ คัน ไปยัง ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘  และเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ ได้ขอรับการสนับสนุน รยบ.ปกติขนาดเล็ก จำนวน ๒๕ คัน เป็นการเร่งด่วน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เนื่องจากหน่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะปฏิบัติภารกิจต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ ทบ. และ คสช.
ผลการดำเนินการ 
        ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ได้รับการพิจารณาสนับสนุน รยบ.ปกติขนาดเล็ก  จำนวน ๒๕ คัน
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการของ ขส.ทบ.    ล่าสุด  ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับคำสั่ง ผบ.ทบ.  ลงนามอนุมัติ   จัดหา รยบ. ปกติขนาดเล็ก สนับสนุน สง.สด.จว.  เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘   จำนวน ๒๕ คัน  
ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๙๓๘๓  ลง ๒๓ ก.ค. ๕๘
        ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้รับแจ้งจาก กกบ.นรด.  เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๕๘   นรด. ได้รับการ
พิจารณาสนับสนุน รยบ.ปกติขนาดเล็ก จำนวน ๒๐ คัน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการของ ขส.ทบ.
        ๓. จากการประสาน ขส.ทบ. (พ.ท.ณัฐฤกษ์  โมระกราน) เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๘  ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการจัดหาทั้งสองรายการ และจะเสร็จสิ้นพร้อมส่งมอบให้หน่วยฯ ประมาณเดือน เม.ย. ๕๙
และจำนวนที่เหลือจากโครงการฯ นรด. มิต้องเสนอโครงการใหม่แต่อย่างใด ขส.ทบ. จะดำเนินการในส่วนที่เหลือในปีงบประมาณต่อๆ ไป

๙. โครงการขอรับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์
        นรด. เสนอโครงการจัดหารถจักรยานยนต์ สนับสนุนให้หน่วยสัสดี จำนวน ๙๒๘ คัน     (๙๒๘ เขต/อำเภอ) ไปยัง ทบ. ผ่าน (กบ.ทบ.) เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ 
ผลการดำเนินการ 
        ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้รับแจ้งจาก กกบ.นรด. เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๕๘   นรด. ได้รับการ
พิจารณาสนับสนุน รถจักรยานยนต์  จำนวน ๑๐๐ คัน   ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหา
ของ ขส.ทบ.  เช่นเดียวกับ รยบ.ปกติขนาดเล็ก

๑๐. โครงการจัดหาเครื่องโทรสารให้กับหน่วยสัสดี
        นรด. ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องโทรสารให้กับหน่วยสัสดี จำนวน ๑,๐๐๕ เครื่อง      (สง.สด.จว. และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ จำนวน ๑,๐๐๕ หน่วย) ไปยัง สส. เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๖,  ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนฯ  เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๗   และได้ขอเร่งรัดการสนับสนุนเครื่องโทรสารให้กับหน่วยสัสดี เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
ผลการดำเนินการ 
        ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  สส. ได้ให้การสนับสนุนเครื่องโทรสารให้กับ  หน่วยสัสดีไปแล้ว
จำนวน ๑๗๒ เครื่อง  ส่วนที่เหลือ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาในภาพรวมของ ทบ.   และจะจัดสรรแจกจ่ายให้หน่วยสัสดีตามลำดับความเร่งด่วนต่อไป  
        ๒. นรด. ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนเครื่องโทรสาร เพื่อแจกจ่ายหน่วยสัสดี
ที่ยังขาดอัตรา จำนวน ๘๓๓ เครื่อง ไปยัง ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘  และได้แจ้งยืนยันประเภทเครื่องโทรสารและจำนวนที่ขอรับการสนับสนุนฯ ให้ สส. ทราบ  เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘
        ๓. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาของ สส.

๑๑. แผนงานพัฒนาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสัสดี
จากผลการประชุม   ให้ สง.สด.ก.ท./จว. ตรวจสอบและสรุปรายงานตามสายการส่งกำลังบำรุงไปยัง มทบ./จทบ. เพื่อ มทบ./จทบ. จะได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปทำการตรวจสอบและประมาณการ แล้วรายงานไปยัง ทภ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับ นรด. ในฐานะฝ่ายกิจการพิเศษให้ช่วยเร่งรัด/ติดตามประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องในระดับ ทบ. อีกทางหนึ่ง
ผลการดำเนินการ  ได้แจ้งให้ สง.สด.ก.ท./สง.สด.จว. ทุก จว. ทำการสำรวจข้อมูลบ้านพักข้าราชการสัสดี ซึ่งผลจากการสำรวจ บ้านพักส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรม จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วน จึงได้ทำการสำรวจยอดงบประมาณที่จะใช้ในการซ่อมแซม โดยให้ สด.จว. แจ้งไปยัง ยย.มทบ. ต้นสังกัด ให้มาตรวจสอบและประเมินราคาซ่อม และส่งให้ นรด.ทราบ ภายใน พ.ย. ๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานจากสัสดีจังหวัด

๑๒. แผนงานขอรับการสนับสนุนวัสดุสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจำสำนักงาน ตาม อสอ.
จากผลการประชุม  ให้ นรด. รวบรวมข้อมูลความต้องการจากหน่วยสัสดี แล้วดำเนินการ    ตามขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไข ไปยัง กบ.ทบ. (โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ กองจัดการ กบ.ทบ.)
ผลการดำเนินการ  ได้แจ้งให้ สง.สด.ก.ท./สง.สด.จว. ทุก จว. ดำเนินการสำรวจอัตราสิ่งอุปกรณ์
ว่าหน่วยมีความต้องการสิ่งอุปกรณ์ใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ตามกาลปัจจุบัน สมควรบรรจุไว้ในรายการสิ่งอุปกรณ์ หรือมีรายการใดที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานแล้ว สมควรตัดออกจากรายการสิ่งอุปกรณ์ พร้อมทั้งสำรวจสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ฯ ของ สง.สด.ก.ท./สง.สด.จว. ทุก จว. และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ทุกหน่วย ที่ได้เบิกรับไว้ใช้งานในหน่วยแล้ว  ส่งให้ นรด. เพื่อตรวจสอบและสรุปรายงานขอแก้ไขไปยัง กบ.ทบ.  อีกทั้งดำเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามจำนวนที่ยังขาดอัตราสนับสนุนหน่วยสัสดี ให้ครบถ้วนต่อไป 
ปัจจุบันกำลังรวบรวมสรุปข้อมูลที่ สง.สด.จว. รายงานมายัง นรด. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๓. แผนงานขอปรับแก้อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ใช้งานทรงชีพ ของหน่วยสัสดี
จากผลการประชุม  ให้ นรด. รวบรวมข้อมูลความต้องการจากหน่วยสัสดี (โดยให้พิจารณา จากภารกิจที่เพิ่มขึ้น) แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไข ไปยัง พธ.ทบ.
ผลการดำเนินการ  ได้แจ้งให้ สง.สด.ก.ท./สง.สด.จว. ทุก จว. ดำเนินการสำรวจการเสนอความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ของ สง.สด.ก.ท./สง.สด.จว. ทุก จว. และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ  ทุกหน่วย  ส่งให้ นรด. ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมเสนอไปยัง พธ.ทบ.  ล่าสุด กำลัง
ตรวจสอบและสรุปยอดจำนวนการเสนอความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ  ซึ่งแต่ละหน่วยเสนอความต้องการตามภารกิจที่ปฏิบัติ โดยจำนวนจะไม่เท่ากัน 

๑๔. แผนงานขอรับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
        นรด. ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์) ให้กับหน่วยสัสดี (สง.สด.จว. และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ  จำนวน ๑,๐๐๕ หน่วย)  ไปยัง ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.)  เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘
ผลการดำเนินการ    ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ)  กรุณาอนุมัติให้หน่วยสัสดี สามารถดำเนินการได้ในลักษณะการเสนอความต้องการงบประมาณไว้ในแผนงานประจำปี ตามการพิจารณาของ สปช.ทบ.  โดยไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการ  ซึ่ง นรด. ได้แจ้งให้ ทภ., มทบ./จทบ. และ สง.สด.ก.ท./จว. ทุก จว.
ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘
-----------------------------