รวมหนังสือสั่งการ และ แบบฟอร์มต่างๆ

 
แผนกกำลังพล กสด.นรด.
ชั้นความเร่งด่วน
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กห 0462/ 402
25 ม.ค.55
- การจัดทำข้อมูลกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปี 55
 
กห 0462/ 394
25 ม.ค.54
- การจัดทำข้อมูลกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปี 55
วิทยุ ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒/ ๒๒๕๙
๒๒ เม.ย.๕๓
- การดำเนินการด้านกำลังพลเกี่ยวกับการขอลาออก ปรับย้ายออกนอกสายฯ
  และการโอนย้ายไปรับราชการต่างกระทรวง
วิทยุ ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒/ ๔๒๒๔
๒๙ ส.ค.๕๑
- การบรรจุำกำลังพล นป.ทดแทนการสูญเสีย กรณี ตาย,ปลด,ลาออก หรือ
  โอนไปรับราชการต่างกระทรวง ฯ
ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒/ ๕๙๗๓
๑๕ พ.ย.๕๐
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานสัสดี ฯ
วิทยุ ด่วนมาก

กห ๐๔๖๒/ ๕๔๒๗

๑๗ ต.ค.๕๐
- การปรับย้ายนายทหารประทวนสายงานสัสดีให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒.๑๑/ ๒๐๖๒
๔ ธ.ค.๕๐
- พื้นที่พิเศษประกอบหลักเกณฑ์การปรับย้ายกำลังพลสายงานสัสดี
แผนกสัสดี กสด.นรด.
ชั้นความเร่งด่วน
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
- กห 0462/ 125 10 ม.ค. 55 - ชี้แจงการพิจารณาวันไปรายงานตัวผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 55
กห ๐๔๖๒.๑๑/๕๘๗
๗ เม.ย.๕๔
- อนุมัติแก้ใขคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ และคำสั่ง ทบ.ที่๑๑๗๓/๒๕๒๘
-
กห ๐๔๖๒.๑๑/๗๓
๑๑ ม.ค.๕๔
- การจัดทำบัญชีจำนวนทหารกองเกิน (แบบ สด.๒๒)
  และบัญชีจำนวนทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๓)
ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒/ ๑๖๑๕
๒๕ มี.ค.๔๗
- ให้ส่งข้อมูลการทหารกองเกินที่ลงบัญชีทหาร,ขาดการตรวจเลือก
  และย้ายภูมิลำเนาทหาร กรณีที่อยู่ในกำหนดเรียกมาตรวจเลือก
  ทหาร ฯ ในปี ๔๗
ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒/ ๓๙๗๐
๙ ส.ค.๕๐
- การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียก และการตรวจเลือก
  ของฝ่ายปกครอง
-
กห ๐๓๒๓/ ๒๔๙๗
๑๐ ก.ย.๑๑
- ชี้แจงการลงบัญชีทหารกองเกิน(สด.1) และใบสำคัญ
ด่วนที่สุด
กห จ0462/1909
30 มี.ค.53
- วิทยุ ให้หน่วยกวดขันและตรวจสอบความถูกต้องของการรับลงบัญชี
  ทหารกองเกินฯ ตามมาตรา 18 ในพื้นที่รับผิดชอบ..
แผนกควบคุมและสถิติ กสด.นรด.
ชั้นความเร่งด่วน
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
- กห ๐๔๒๖/ ๐๔๗๐๐ ๒๕ ธ.ค.๒๗
- การใช้แบบพิมพ์ แบบ สด.๘, สด.๙ และ สด.๔๓
-
กห ๐๔๖๒/ ๑๗๑๖
๘ เม.ย.๕๑
- ขอเบิกตราประจำตำแหน่งสัสดีจังหวัด
-วิทยุ
กห ๐๔๖๒.๑๑/ ๒๒๓๖
๑๘ พ.ย.๕๑
-การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำโครงการฯ..
- - -
- บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.(สายสัสดี และ สายทั่วไป)
-
กค 0406.6/ 23725
30 ก.ย.52
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
แผนกตรวจและประเมินผล กสด.นรด.
ชั้นความเร่งด่วน
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
-
กห ๐๔๖๒/๖๕๔๑
๒๒ ธ.ค.๕๑
- การปฏิบัติกรณีทหารกองเกินลงบัญชี ม.๑๘ และย้ายภูมิลำเนาทหาร ฯ
-
กห ๐๔๖๒/๒๑๐๓,
กห ๐๔๖๒/๒๑๐๒
๑๑ ส.ค.๓๘
๘ ส.ค.๓๘
- การลงบัญชีทหารกองเกินและการรับหมายเข้ารับราชการ
ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒/ ๕๓๗
๑ ก.พ.๕๑
- ขอให้รายงานยอดทหารกองเกินที่ขาดหมายนัดตาม มาตรา ๓๔ ฯ
-
กห ๐๔๖๒/ ๑๐๘๙
๑๗ เม.ย.๔๐
- การติดตามการดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดตาม พรบ.รับราชการทหารฯ
   คลิ๊กตัวอย่าง
ด่วนมาก
กห ๐๔๖๒/ ๑๑๐๙
๑๐ มี.ค.๕๒
- การจัดเก็บข้อมูลตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทบ. ปี ๕๒
กห ๐๔๒๖/๓๐๓๘ ๓๑ ก.ค. ๓๙
- การดำเนินคดีแก่ผู้ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฯ
         
ธุรการ กสด.นรด.
ชั้นความเร่งด่วน ที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
         
         
         
         
 < กลับหน้าหลัก >
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Webmaster : ส.ท.ฑัณอนล พุ่มขจร   โทร.085-442-7890
E-mail : thun_anol@hotmail.com