การลงบัญชีทหารกองเกิน

                การลงบัญชีทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
                ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เมื่อมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน  ตามมาตรา ๑๖  ณ  หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ (ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  คือ ผู้เกิด พ.ศ.๒๕๔๑ ) โดยสามารถลงบัญชีได้ ภายใน  ๓๑ ธ.ค.๕๘    ผู้ใดไม่สามารถไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้   ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ปกติควรให้ผู้ปกครอง)    ถ้าพ้นกำหนดถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน   มีความผิดตามกฎหมาย 
สำหรับชายไทยที่เกิด  พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๔๐   หากยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกินมาก่อน ก็ให้ไป แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอภูมิลำเนา ซึ่งมีความผิด จะต้องส่งดำเนินคดีก่อนรับลงบัญชีทหารกองเกิน โดยหลักฐานที่ต้องนำไปแสดง  คือ    บัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา และ สูติบัตร (ถ้ามี)
ชายไทยที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์  คือ  เกิด พ.ศ.๒๕๓๘    ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว  จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารใน เม.ย.๕๙ ให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร   ณ   หน่วยสัสดีเขต/อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร   ภายใน  ๓๑  ธ.ค.๕๘   ผู้ใดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้   ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกแทน     ถ้าไม่รับหมาย  ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน   มีความผิดตาม  มาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  โดยนำหลักฐานไปแสดง คือ บัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญ (แบบ สด.๙)

 

กลับหน้าแรก