ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร

              ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
              การขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือเพื่อมิให้ต้องเป็นทหารกองประจำการแล้วได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ  ถือว่าเป็นเอกสารปลอม เพราะ เอกสารที่ถูกต้องจะต้องได้รับจาก ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกฯ เท่านั้น  อย่าได้หลงเชื่อ  ไม่เช่นนั้นท่านจะเป็นผู้กระทำความผิด  และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  การใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร (แบบ สด.๔๓)ปลอม ไปสมัครงาน หรือขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ  มีความผิดตามกฎหมายฐานใช้เอกสารปลอม  มีอัตราโทษถึงจำคุก
              ทหาร กองเกินที่เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ให้ตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่   คือ
หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๓) หรือหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุลแบบ ช.๒)   พร้อม สำเนาหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานทางทหารอื่นๆ ที่ต้องการให้แก้ไขชื่อตัว –  ชื่อสกุล     เช่น  ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) , สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ,ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารฯ (แบบ สด.๔๓)

 

 

กลับหน้าแรก