คำสั่งกองทัพบก
(สายงานสัสดี)
 
ให้นายทหารประทวนรับราชการ
แก้ไขคำสั่งกองทัพบก
ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน (อัตรา พ.ต.-ร.อ.)
ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน (อัตรา พ.อ.-พ.ท.)
ให้นายทหารรับราชการ
ให้นายทหารรับราชการ
ให้นายทหารรับราชการ
ให้นายทหารรับราชการ
ปรับเปลี่ยนวงรอบการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี
แก้คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)
ให้นายทหารรับราชการฯ (อัตรา พ.ท., พ.ต. และ ร.อ. ข้าม ทภ.)
ให้นายทหารรับราชการ   (อัตรา ร.อ. ทภ.1)
ให้นายทหารรับราชการ   (อัตรา ร.อ. ทภ.4)
ให้นายทหารรับราชการ   (อัตรา ร.อ. ทภ.3) 
ให้นายทหารรับราชการ   (อัตรา ร.อ. ทภ.2)
ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินประจำตำแหน่ง
ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินประจำตำแหน่ง
แก้ใขจำนวนอัตราตำแหน่ง และกำหนดตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทบริหารระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ / 54
การบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ   (รุ่น 5/54)
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 515 / 53
การบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ   (รุ่น 4/53)
การบรรจุและแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเข้ารับราชการ   (รุ่น 3/52)
การบรรจุและแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเข้ารับราชการ   (รุ่น 2/51)