วัน เดือน ปี
กิจกรรม
๒๐ พ.ย. ๕๖
+
ผู้อำนวยการกองการสัสดี มอบของที่ระลึกให้กับ นายทหารสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น
๑๙ พ.ย. ๕๖
+
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน ๓ นาย