ชายที่มีสัญชาติไทย มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวัน เวลา ปฏิบัติราชการ มีดังนี้ 1. คนเกิด พ.ศ. 2543 และบุคคลที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารกองเกิน ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาของ บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดี ดังนี้ 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ตนเอง), 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง, บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง), 1.3 สูติบัตร (ถ้ามี) ถ้าหากไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด มีความผิดตามกฎหมาย 2. คนเกิด พ.ศ. 2540 ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ณ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดี ดังนี้ 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ตนเอง), 2.2 ใบสำคัญ (แบบ สด.9), 2.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่จะให้ผู้ปกครองไปรับแทน) ถ้าหากไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 2223 3259 ทุกวัน เวลาราชการ หรือที่ www.sussadee.com , Facebook กองการสัสดี
 

พันเอกสมพล ปะละไทย
ผู้อำนวยการกองการสัสดี
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 
 
สัสดีชวนรู้

+ คำถาม - คำตอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร
+ การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ การกำหนดคนเป็นจำพวกตามผลการตรวจร่างกาย (โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร)
+ ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
+ การผ่อนผัน
+ ตัวอย่างหนังสือขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารรูปแบบใหม่ของ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก
+ การยกเว้น
+ สิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการ
+ การลงบัญชีทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
+ ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุน
+ โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง Power Point)
+ แผ่นพับนโยบาย ผบ.นรด.
+ แผ่นพับคำแนะนำการติดต่อราชการ สำนักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ
(Download)
+ โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540)
+ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 
ประชาสัมพันธ์

+ เอกสารประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ วัน เวลา และสถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560
    - กองทัพภาคที่ 1
    - กองทัพภาคที่ 2
    - กองทัพภาคที่ 3
    - กองทัพภาคที่ 4
+ การแก้ปัญหาการตรวจเลือกฯ ที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายก่อนการตรวจเลือกฯ, ขนาดเครื่องแต่งกาย และการบาดเจ็บจากความร้อน
+ ประกาศกองทัพบก เรื่อง การชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
+ สรุปผลการประชุมพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559
+ กองการสัสดี เปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคล "พระสมเด็จสุรัสวดี รุ่น 500 ปี กรมสัสดี"
+ การสมัครสมาชิกวารสารสัสดี
+ หลักฐานเอกสารประกอบการขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.3) ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดไม่ถูกต้อง
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
- - กห 0462/418 ลง 25 ม.ค. 2550
- - กห 0462.11/160 ลง 25 ม.ค. 2550
+ ขอหารือการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
+ แจ้งนโยบายการพัฒนาพลทหารกองประจำการ
+ ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ ความคืบหน้า 14 โครงการ/แผนงาน
+ เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการทหาร เป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี

ข่าวสัสดี
   
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980