ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดามารดา และ สูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒๒๒๓๓๒๕๙

พันเอก ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองการสัสดี

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมือ วันศุกร์ที่ ๓ ต.ค. ๕๗
 

 
สัสดีชวนรู้

+ การผ่อนผัน
+ การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหาร
+
การยกเว้น
+ สิทธิลดวันรับราชการทหาร
+ การลงบัญชีทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
+ ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
+ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
- - กห ๐๔๖๒/๔๑๘ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
- - กห ๐๔๖๒.๑๑/๑๖๐ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
+ หารือแนวทางการปรับย้ายนายทหารชำนาญงาน (นชง.) สายงานสัสดี
+ ขอหารือการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
+ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

+ การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุน
+ โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยกวับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง power point)

 
ประชาสัมพันธ์

+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ การกำหนดคนเป็นจำพวกตามผลการตรวจร่างกาย (โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร)
+ สาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
+ ทบ.อนุมัติแก้ไข คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ และ คำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
+ เรื่องแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๗๖๗/๕๖ ลง ๒ ก.ค. ๕๖, คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๙ ต.ค. ๕๖ และ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๔๗๒/๕๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
+ แจ้งนโยบายการพัฒนาพลทหารกองประจำการ
+ กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี ๒๕๕๘
+ ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ในวันที่ 14 ธ.ค. 57 โดย ผบ.นรด.

 
ข่าวสัสดี
   
 
ผู้เข้าชมเว็บเพจ ฟรี Counter  คน
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980