พันเอกสมพล ปะละไทย
ผู้อำนวยการกองการสัสดี
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 
หน้าที่ 1 ใน 3 หน้า
หน้าที่ 2 ใน 3 หน้า
หน้าที่ 3 ใน 3 หน้า
                                           
สัสดีชวนรู้ 
กำหนดวัน และสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561


ประชาสัมพันธ์

+ กองการสัสดี เปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคล "พระสมเด็จสุรัสวดี รุ่น 500 ปี กรมสัสดี"
+ การสมัครสมาชิกวารสารสัสดี
+ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ไทย - อังกฤษ)
+ ประกาศกองทัพบก เรื่อง การชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561
+ เอกสารประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

+ การแก้ปัญหาการตรวจเลือกฯ ที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายก่อนการตรวจเลือกฯ, ขนาดเครื่องแต่งกาย และการบาดเจ็บจากความร้อน
+ การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน (แบบ สด.8, สด.9 และ สด.43)
+ หลักฐานเอกสารประกอบการขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.3)
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ แจ้งนโยบายการพัฒนาพลทหารกองประจำการ
+ ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ ความคืบหน้า 14 โครงการ/แผนงาน
+ ตัวอย่างเครื่องแบบทหารบกสำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าพิธีประดับยศ ร.ต.
    - ผู้ชาย
    - ผู้หญิง
+ เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการทหาร เป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี

ข่าวสัสดี
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานสัสดีทั่วประเทศ   
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980