ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดามารดา และ สูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒๒๒๓๓๒๕๙

พันเอก ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองการสัสดี

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมือ วันศุกร์ที่ ๓ ต.ค. ๕๗
 
 
 

 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 
 
 
สัสดีชวนรู้

+ การผ่อนผัน
+ การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหาร
+
การยกเว้น
+ สิทธิลดวันรับราชการทหาร
+ การลงบัญชีทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
+ ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
+ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
- - กห ๐๔๖๒/๔๑๘ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
- - กห ๐๔๖๒.๑๑/๑๖๐ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
+ หารือแนวทางการปรับย้ายนายทหารชำนาญงาน (นชง.) สายงานสัสดี
+ ขอหารือการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
+ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

+ การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุน
+ โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง power point)
+ แผ่นพับนโยบาย ผบ.นรด.
+ แผ่นพับคำแนะนำการติดต่อราชการ สำนักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ
+ โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)


ประชาสัมพันธ์

+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ การกำหนดคนเป็นจำพวกตามผลการตรวจร่างกาย (โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร)
+ ทบ.อนุมัติแก้ไข คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ และ คำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
+ เรื่องแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๗๖๗/๕๖ ลง ๒ ก.ค. ๕๖, คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๙ ต.ค. ๕๖ และ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๔๗๒/๕๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
+ แจ้งนโยบายการพัฒนาพลทหารกองประจำการ
+ ประกาศกองทัพบกเรื่องชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๘

+ นโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๘
+ กำหนดการ และสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๘( ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓ และ ทภ.๔ )
+ คำสั่งกองทัพบก เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค. ๑๗ (คำสั่งกองทัพบกที่ ๑๑๒/๒๕๕๘, ๑๑๓/๒๕๕๘)
+ ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ ตัวอย่างหนังสือขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารรูปแบบใหม่ของ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก

ข่าวสัสดี
 
ผู้เข้าชมเว็บเพจ ฟรี Counter  คน
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980