ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

พ.ท.ธีรพงษ์ ขณะฤกษ์
หน.นรด.
หน.ผสด.กสด.นรด. (อัตรา พ.ท.)
-
ทบ. 91986
-

 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

ว่าง
ประจำแผนก นรด. (อัตรา พ.ต.)
-
-
ทบ. 91986
-

 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ต.หญิง สุธิดา ควรพันธ์
ประจำแผนก นรด. (อัตรา พ.ต.)
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ. 91986

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร..ถนอมทรัพย์ แสงจับจิต
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร.ต.นิรันดร์ แพงไธสง
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร.ต.จักรพล จังอินทร์
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
การขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓)
Webmaster ปรับปรุงและพัฒนา website สัสดีดอทคอม
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร.ต.ยศพงศ์ คำชุ่ม
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
จ.ส.อ.กิตติภน ศรีสว่าง
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา จ.ส.อ.)
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
-
ทบ.91986
ole7026@hotmail.com
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ว่าง
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา จ.ส.อ.)
-
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ส.อ.นิธิโรจน์ จารุธนพัฒน์
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา ส.อ.)

การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ส.อ.ทศพร คมกริช
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา ส.อ.)

รวมรวมข้อมูลการตรวจเลือกฯ และออกแบบวารสารสัสดี
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ส.ท.นรินทร์ สวยกลาง
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา ส.อ.)

การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 < กลับหน้าหลัก >