พลโท วีรชัย  อินทุโศภน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
   พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๑)พลตรี สุริศร์  สุขชุ่ม
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๒)
 พลตรี วัชระ  นิตยสุทธิ์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 
 


พันเอก สมพล ปะละไทย
ผู้อำนวยการกองการสัสดี
   


พันเอก สุรเชษฎ์  สุนทวนิค
รองผู้อำนวยการกองการสัสดี


พันเอก ปิยะชาติ  ประสานนาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการสัสดี