พลโท วิโรจน์ วิจิตรโท
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
   พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๑)พลตรี ปราการ ปทะวานิช
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๒)
 พลตรี วุฒิไกร  คล้ายทอง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 
 


พันเอก สมพล ปะละไทย
ผู้อำนวยการกองการสัสดี
   รองผู้อำนวยการกองการสัสดี


พันเอก ปิยะชาติ  ประสานนาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการสัสดี